Členovia

Latinská regula rehole delila členov na urodzených rytierov, seržantov a klerikov. Pre každého z nich bol typický iný rehoľný odev a úlohy v čase mieru aj vojny. Popri členov rehole sa v ich vojskách nachádzalo aj veľa orientálnych bojovníkov nazývaných turkopoli.

Rytieri

Rytieri mali najvyššie postavenie v reholi. Tvorili ich rádoví bratia s urodzeným pôvodom, ktorí zložili večné sľuby. V boji nosili biele rúcho a tú najlepšiu dostupnú výstroj a výzbroj. Každý rytier mal za pomocníkov niekoľko seržantov a k dispozícii viacero koní.

Seržanti

Seržanti boli neurodzeného pôvodu. V čase vojny slúžili ako pechota či ľahká jazda a mali povolené sa stiahnuť z boja ak by už nemohli byť ďalej prospešní. V rádových domoch či na hradoch sa starali o všemožné práce od administratívy či remesiel až po pasenie ošípaných či tiav.

Turkopoli

V radoch kresťanských armád v Levante nebojovali len Európania zpoza mora. Ako žoldnieri mali veľké zastúpenie aj moslimovia, konvertiti či miestne kresťanské minority ktorými boli napríkad Arménci. Všetci boji nazývaní pomenovaním Turkopoli - synovia Turkov.

Donátori, pútnici a služobníctvo

Templári nežili ako iné uzavreté rehoľné komunity. Boli v častom kontakte so svojimi donátormi a podporovateľmi. Na ich hradoch a panstvách slúžilo veľa remeselníkov a služobníctva. Vo svätej zemi boli v kontakte aj s pútnikmi, ktorých sprevádzali. 

Teobald

RYTIER

Teobald pochádza z Normandie. Vďaka mladému veku a dobrej kondícii sa po vstupe do rehoľe rýchlo dostal do Svätej zeme. Roku Pána 1153 Templári prebudovali ruiny hradu Bagras, ktorý nazývali Gaston a vystavali z neho opäť, síce malú, ale mocnú pevnosť strážiaci Amanianský priesmyk a tak prístup do Antióchie zo severu. Teobald sa stal veliteľom hradnej posádky. Vďaka nemu a jeho spolubojovníkom sú cesty v okolí hradu jednými z najbezpečnejších v celej Levante.
Teobaldovi sa podarilo spísať dôležitú dohodu s Uhorským županom Lampertom, ktorého stretol roku Pána 1175 počas stráženia cesty do Antiochie a ktorý nejaký čas pobudol aj na hrade Gaston. Lampert bol očarený neústupnosťou templárov, ich bojovým umením a ochotou kedykoľvek položiť svôj život za službu reholi a preto ponúkol majetky a priestor na vybudovanie rehoľnej komendy na území jeho župy,aby odčinil svoje hriechy a zaslúžil si večný život v kráľovstve nebeskom.
Medzi miestnym Tureckým obyvateľstvom si našiel mnoho priateľov a ovláda dokonca aj základy ich reči. Novo prichádzajúci križiaci na neho vrhajú za to nepríjemné pohľady on však vie, že práve získanie priazne miestneho obyvateľstva je to, čo môže Templárom umožniť panovať na Gastone čo najdlhšie.

Pierre

SERŽANT

Pierre je v reholi známy tým, že o všetko vybavenie mu zverené sa stará svedomito, každú jednu trhlinku v rehoľnom rúchu ihneď zašije, stupený meč či nôž nabrúsi a na jeho prilbe snáď nikdy nebolo vidno hrdzu. Má na zodpovednosti rádovú bojovú zástavu, ktorý na požiadanie kastelána Teobalda sám ušil , aby každý kto uvidí hrad Gaston už z diaľky vedel, že nie je v rukách Grékov ani Turkov, ale že ho bránia Templári a Pierre je jedným z nich.

Nesenie bojovej zástavy do boja bola veľká česť. Celý rehoľný šík sa v boji zhromáždi okolo vlajkonosiča.

Pierre je šikovný v práci s drevom, preto ho kastelán často využíva pri výrobe rôznych drevených konštrukcií.

Richard

SERŽANT

Richard je pôvodom z Anglicka. Pochádzal z rodiny obchodníkov a od svojho útleho detstva bol s rodičmi na cestách. Hoci precestovali väčšinu európskych kráľovstiev, zvesti o rozvinutom obchode na Blízkom východe ich zaviali na cestu do ďalekého Jeruzalema. Práve počas tejto cesty ich karavánu prepadli lúpeživí saracéni, ktorí pripravili o život jeho oboch rodičov. Richardovi sa ako zázrakom podarilo uniknúť a vtedy pochopil, že Boh s ním má ešte nejaký vyšší zámer. Preto sa rozhodol zasvätiť svoj život ochrane pútnikov a obchodníkov putujúcich do Svätej zeme. Po stretnutí s templárskou posádkou z hradu Gaston sa rozhodol vstúpiť do ich radov a naplniť tak svoje poslanie.

Gilbert

SERŽANT

V rodnom Francúzsku slúžil u svojho pána a neraz bol povolaný aj do boja, či už v sedle alebo pešo. So svojou manželkou finančne prispieval na zbierky, ktoré sa vyberali na podporu krížových výprav a udržanie Latinských štátov vo Svätej Zemi. Ich farnosťou raz prechádzal templársky kaplán ktorý ohnivou kázňou a citátmi opáta Bernarda z Clairvaux zasiahol srdcia veriacich. Gilbert naplnený horlivosťou a bázňou požiadal o povolenie svoju manželku i svojho pána, a na dobu 8 rokov vstúpil do templárského rádu ako služobný brat a zložil dočasné sľuby, aby vyprosil Božie milosti pre svoju rodinu a odčinil hriechy. Po krátkej službe v hospodárskom dome bol povolaný do Svätej Zeme, kde si ho vyžiadal k sebe na hrad Gaston sám kastelán Teobald. S posádkou sa rýchlo zžil či už svedomitou každodennou prácou, pokornou službou, hlbokou modlitbou alebo ako brat na bojovom poli, kde si získal veľký rešpekt. V štítovej hradbe stojí ako nedobytná veža a nepriatelia Kríža sa trasú, aby na nich tesne pred ich smrťou a plameňmi pekelnými nespočinul Gilbertov mohutný tieň.

Juraj

SERŽANT

Juraj slúži na hrade ako seržant - remeselník, Je kováčskym učňom a na hrade vykonáva všetky najdôležitejšie opravy, či už na drevenom lešení, kovaniach brán a dverí alebo priamo na vybavení bojovníkov.

Vďaka svojej mocnej postave je však sám schopný sa chopiť zbrane či hádzať mocné balvany na Tureckých špehov, ktorý sa občas snažia priblížiť ku hradbám..

Luis

SERŽANT

Louis je pôvodom z Normandie. Jeho otec Tankred, skromný a bohabojný roľník, sa rozhodol vykonať púť do Svätej Zeme, s vízou odpustenia hriechov a príležitosťou začať s rodinou nový život. Rozpredal svoj skromný majetok a spolu s jeho ženou Zoé a synom Louisom sa vydali na púť.

Počas cesty Antióchijskym kniežatstvom sa spolu s ďalšími pútnikmi stali terčom útoku lúpežnej bandy saracénov. Vďaka božej prozreteľnosti sa však práve cez onú oblasť barbarského útoku presúvala hliadka templárov vracajúca sa späť na hrad Gaston. Tí bezbožných saracénov zahnali ,pútnikov zachránili a bezpečne doprovodili do Antióchie. Odtiaľ Tankred aj s rodinou už bezpečne dorazili do Jeruzaléma.

Louis, ohúrený odvahou a bojovými schopnosťami templárov z hradu Gaston, sa roku pána 1157 rozhodol vstúpiť do rehole a roku pána 1158 sa vrátil späť do Antióchie a stal sa členom posádky hradu Gaston, kde sa mu konečne naskytla možnosť zabezpečovať ochranu pútnikov a spasiť svoju dušu. Znamená to preňho úplné sebazaprenie a v dobe, keď nebude vykonávať svoje vojenské povinnosti, povedie život mnícha, čím sa mu naskytá príležitosť vystúpiť z davu zatratených.

 

Guy

SERŽANT

 

Dominicus

SERŽANT

Vahram

TURKOPOL

Narodený vo vysočine Aragak v Arménsku odkiaľ pricestoval do Svätej Zeme, kde slúžil na hrade Rumkalesi, sídle Arménskeho katolikosa. Keď bola Zengím roku 1144 dobyté vojvodstvo Eddesa mohol zostať v Arménskej Kilíkii alebo sa pridať ku ustupujúcim križiakom. Územia obývané Arméncami a križiacke štáty oddeľoval práve pás pevností v okolí Belénskeho priesmyku. Jednou z nich bol aj hrad Gaston, kde stúpil ako žoldnier do miestnej posádky, v ktorej okrem templárov mali hojné zastúpenie aj Arméni.

Mnatsakan

TURKOPOL

Syn Arménskeho žoldniera, ktorý sa po dosiahnutí dospelosti rozhodol vyhľadať svojho otca vo Svätej zemi. Po mesiacoch hľadania natrafil na jednotku turkopolov, v ktorej jeho otec slúžil.

Dozvedá sa však, že zomrel pred dvomi rokmi. Po tom čo sa dozvedel o smrti svojho otca sa rozhodol pridať ku jednotke turkopolov. Keď predstúpi pred Turkopoliera, ten v ňom spoznáva okamžite črty svojho bývalého spolubojovníka a prijíma Mnatsakana do svojej jednotky.

Claire

PÚTNIČKA

 

Pandora

DONÁTORKA

Pandora je dcérou bohatého Antiochíjskeho obchodníka s látkami. Z látok svôjho otca šije šaty a iné časti odevov. Zdobí ich krásnymi výšivkami. Otcove tkaniny sa nepredávajú len v meste ale posielajú aj d Európy, preto často cestuje aj do prístavu Svätý Symeon. Na jej cestách ju pred banditmi chránia práve templári. Ich ochranu, ochotu a priateľstvo si natoľko váži, že presvedčila otca aby sa stal donátorom rehoľe. Je to práve on, kto venoval súkno na reholné rúcha a ona, čo uplietla rukavice pre bratov seržantov.

Sybila

DONÁTORKA

Rovnako ako Antiócia bola už od čias Antiky preslávená pre svoje keramické dielne, tak je známe aj meno Sybilinej rodiny, ktorej rodina vyrába tie najkrajšie poháre, džbány či misky široko-ďaleko. Ich výrobky sú žiadané po celom Stredomorí, preto často musia putovať do prístavu sv. Symenova alebo menšieho Port Bonet, ktorý spravujú templári. Je to práve  seržant Richard, ktorý má na starosti prístav, ku komu začala Sybila chovať tajnú náklonnosť. 

Väčšina keramiky na Gastone je práve z týchto dielní. Niektorú templári kúpili, časť však dostali ako dar od Sybilinho otca, ktorý je už dlhé roky podporovateľom rehole.

Izabela

PÚTNIČKA

Adeline

PÚTNIČKA

Zabel

MANŽELKA TURKOPOLA

Alice

PÚTNIČKA

Veronika

PÚTNIČKA